5 min read

馃敩 User Experience l脿 c谩i g矛, c贸 膬n 膽瓢峄 kh么ng

馃敩 User Experience l脿 c谩i g矛, c贸 膬n 膽瓢峄 kh么ng
Photo by Jannis Blume / Unsplash

H么m nay m矛nh s岷 ti岷縫 t峄 vi岷縯 v峄 UX, b岷痶 膽岷 s岷 l脿 nh峄痭g 膽i峄乽 c膬n b岷 nh岷 r峄搃 膽芒m s芒u v脿o. M岷穞 d霉 c么ng vi峄嘽 峄 c么ng ty kh么ng 膽瓢峄 t峄憈 cho l岷痬, nh瓢ng m矛nh kh么ng quan t芒m. H么m nay l脿 ng脿y c峄 m矛nh.

V脿i n膬m g岷 膽芒y, kh谩i ni峄噈 User Experience 膽瓢峄 th岷 lu岷璶 kh谩 r峄檔 r脿ng trong l末nh v峄眂 thi岷縯 k岷, ph岷 m峄乵. V岷瓂 膽贸 l脿 g矛 v岷瓂? C贸 li锚n quan g矛 膽岷縩 giao di峄噉 (UI) kh么ng?

User Experience

User Experience (UX), hay c貌n g峄峣 l脿 Tr岷 nghi峄噈 ng瓢峄漣 d霉ng, l脿 to脿n b峄 s峄 t瓢啤ng t谩c c峄 ng瓢峄漣 d霉ng v峄沬 m峄檛 s岷 ph岷﹎, trong 膽贸, 膽i峄乽 quan tr峄峮g nh岷 l脿 vi峄嘽 ng瓢峄漣 d霉ng c岷 th岷 nh瓢 th岷 n脿o v峄 nh峄痭g t瓢啤ng t谩c 膽贸.

WTF??? Sao kh贸 hi峄僽 qu谩 v岷瓂? Ok, t岷 th峄漣 h茫y b峄 qua b锚n nh峄痭g trang web, 峄﹏g d峄g v脿 膽i u峄憂g cafe 膽峄 xem UX trong th峄眂 t岷 l脿 nh瓢 th岷 n脿o.

Khi b岷 v脿o m峄檛 qu谩n cafe, b岷 s岷 nghe 膽瓢峄 m霉i cafe ph岷 ph岷g, ng瓢峄漣 ph峄 v峄 m峄塵 c瓢峄漣 v峄沬 b岷, ti岷縫 theo b岷 s岷 膽瓢a m岷痶 nh矛n xung quanh 膽峄 xem kh么ng gian, c谩ch trang tr铆, b脿n gh岷 膽峄 ch峄峮 m峄檛 v峄 tr铆. Ng瓢峄漣 ph峄 v峄 ti岷縩 l岷 v脿 h峄廼 b岷 th铆ch u峄憂g g矛, b岷 xem menu v峄沬 danh s谩ch 膽峄 u峄憂g, b岷 g峄峣 m峄檛 ly cafe s峄痑 v脿 th瓢峄焠g th峄ヽ v峄沬 芒m nh岷 v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 b岷 膽i c霉ng v峄沬 m矛nh.

Nh峄痭g y岷縰 t峄 c峄 qu谩n cafe nh瓢 m霉i h瓢啤ng, ng瓢峄漣 ph峄 v峄, trang tr铆, b脿n gh岷, menu, 芒m nh岷, v峄 cafe,鈥 t瓢啤ng t谩c v峄沬 b岷. Kh么ng nh峄痭g th岷, nh峄痭g y岷縰 t峄 n脿y li锚n k岷縯 v峄沬 nhau 膽峄 t岷 n锚n m峄檛 th峄 th峄憂g nh岷. V脿 n岷縰 n贸 l脿m cho b岷 c岷 th岷 th铆ch th煤, h脿i l貌ng v脿 khi岷縩 b岷 quay l岷 th矛 ch岷痗 h岷祅 b岷 膽茫 c贸 m峄檛 tr岷 nghi峄噈 t峄憈 v峄沬 qu谩n cafe.

T瓢啤ng t峄 nh瓢 v岷瓂 v峄沬 nh峄痭g trang web v脿 峄﹏g d峄g. Ch煤ng ta h茫y xem x茅t Tiki.vn, UX l脿 nh峄痭g t瓢啤ng t谩c c峄 b岷 v峄沬 nh峄痭g y岷縰 t峄 c峄 h峄 th峄憂g nh瓢 c谩ch b峄 tr铆 n峄檌 dung, c谩ch gi峄沬 thi峄噓 s岷 ph岷﹎, quy tr矛nh thanh to谩n, c谩ch thanh to谩n (online hay tr岷 ti峄乶 m岷穞), c谩c ch瓢啤ng tr矛nh khuy岷縩 m茫i, email nh岷痗 nh峄 khi c贸 h脿ng, m脿u s岷痗, n煤t b岷,鈥 Nh峄痭g y岷縰 t峄憈 n脿y li锚n k岷縯 v峄沬 nhau v脿 t瓢啤ng t谩c v峄沬 ng瓢峄漣 s峄 d峄g 膽峄 mang l岷 m峄檛 d峄媍h v峄 t峄憈 cho Tiki.

UX l脿 m峄檛 kh谩i ni峄噈 r峄檔g, n贸 v瓢峄 xa h啤n c峄 kh谩i ni峄噈 t铆nh kh谩 d峄g (usablity), m岷穞 d霉 usability 膽瓢峄 xem nh瓢 l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 trong UX. D瓢峄沬 膽芒y, ch煤ng ta s岷 kh谩m ph谩 nh峄痭g y岷縰 t峄憈 c峄憈 l玫i c峄 UX.

Nh峄痭g y岷縰 t峄憈 c峄憈 l玫i c峄 m峄檛 UX t峄憈.

膼峄 c贸 膽瓢峄 m峄檛 tr岷 nghi峄噈 t峄憈, y锚u c岷 t峄慽 thi峄僽 l脿 t铆nh kh岷 d峄g (usability) t峄憈. Khi n贸i 膽岷縩 usability, ch煤ng ta mu峄憂 n贸i 膽岷縩 vi峄嘽 s岷 ph岷﹎ g岷穚 膽瓢峄 nhu c岷 v脿 m峄 膽铆ch c峄 ng瓢峄漣 s峄 d峄g, 膽峄 t峄 膽贸, ng瓢峄漣 d霉ng c贸 th峄 ho脿n th脿nh ph岷 vi峄嘽 c峄 c峄 h峄 m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng v脿 d峄 d脿ng.

膼i峄乽 th峄 hai, s岷 ph岷﹎ ph岷 膽瓢峄 mong mu峄憂 v脿 g芒y th铆ch th煤 khi s峄 d峄g. 膼贸 l脿 s峄 h脿i l貌ng v峄 th岷﹎ m峄, vi峄嘽 lo岷 b峄 nh峄痭g t瓢啤ng t谩c kh么ng c岷 thi岷縯, n贸i b岷眓g ng么n ng峄 c峄 ng瓢峄漣 d霉ng, v脿 trao cho ng瓢峄漣 d霉ng quy峄乶 ki峄僲 so谩t. Khi thi岷縯 k岷 s岷 ph岷﹎, ch煤ng ta kh么ng n锚n thi岷縯 k岷 theo h瓢峄沶g t峄憈 cho h峄 th峄憂g hay y锚u c岷 t峄慽 thi峄僽 ngu峄搉 l峄眂 cho vi峄嘽 x芒y d峄眓g. Thay v矛 膽贸, vi峄嘽 thi岷縯 k岷 n锚n 膽瓢峄 t峄慽 瓢u ho谩 cho ng瓢峄漣 d霉ng, 膽岷穞 con ng瓢峄漣 v脿o trung t芒m c峄 quy tr矛nh.

膼i峄乽 ti岷縫 theo, t岷 c岷 nh峄痭g t瓢啤ng t谩c m脿 ng瓢峄漣 d霉ng th峄眂 hi峄噉 v峄沬 s岷 ph岷﹎ (t峄 vi峄嘽 ch峄峮 l峄盿, mua, download, s峄 d峄g, n芒ng c岷, v脿 cu峄慽 c霉ng l脿 g峄 b峄) ph岷 膽峄搉g nh岷 v峄沬 nhau. T瓢啤ng t谩c, thu岷璽 ng峄, gi峄峮g 膽i峄噓 v脿 th瓢啤ng hi峄噓 n锚n 膽瓢峄 li锚n k岷縯 m峄檛 c谩ch h脿i ho脿 v脿 tr啤n tru xuy锚n xu峄憈 qu谩 tr矛nh s峄 d峄g s岷 ph岷﹎.

Cu峄慽 c霉ng, 膽芒y l脿 c岷 膽峄 kh贸 nh岷 膽峄 膽岷 膽瓢峄, 膽峄 v瓢啤n t峄沬 m峄檛 tr岷 nghi峄噈 h岷 h岷g, 膽贸 l脿 vi峄嘽 s岷 ph岷﹎ ph岷 c贸 nh峄痭g y岷縰 t峄 l脿m ng岷 nhi锚n ng瓢峄漣 d霉ng m峄檛 c谩ch b岷 ng峄. 膼i峄乽 n脿y c贸 th峄 膽岷 膽瓢峄 b岷眓g vi峄嘽 膽谩p 峄﹏g m峄檛 nhu c岷 hay 瓢峄沜 mu峄憂 m脿 h峄 kh么ng h峄 bi岷縯 v峄 膽i峄乽 膽贸 (c贸 m峄檛 th瓢 vi峄噉 芒m nh岷 kh峄昻g l峄 v峄沬 k铆ch c峄 ch峄 b岷眓g m峄檛 l谩 b脿i), 膽岷 膽瓢峄 s峄 膽峄搉g c岷 m峄沬 m脿 tr瓢峄沜 膽贸 l脿 膽i峄乽 kh么ng th峄 (c谩 nh芒n ho谩 vi峄嘽 g峄 媒 s谩ch khi 膽ang l瓢峄泃 web), ho岷穋 ch峄 膽啤n gi岷 l脿 l脿m g矛 膽贸 vui vui (t岷穘g 膽i峄僲 v脿 huy hi峄噓 trong m峄檛 s峄 d峄媝 膽岷穞 bi峄噒). Nh瓢ng ph岷 r岷痗 r峄慽 nh岷 c峄 c岷 膽峄 n脿y l脿 nh峄痭g y岷縰 t峄 g芒y ng岷 nhi锚n kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 ng瓢峄漣 d霉ng hay tr峄 n锚n bu峄搉 ch谩n sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g. Tuy nhi锚n, n岷縰 l脿m 膽瓢峄 膽峄乽 n脿y, th矛 膽芒y ch铆nh l脿 nh茫n v脿ng cho ch岷 l瓢峄g c峄 nh峄痭g d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷.

V脿 khi b岷 h峄廼 m峄檛 UX Designer l脿m g矛 th矛 膽芒y l脿 c芒u anh ta c贸 th峄 n贸i v峄沬 b岷:

鈥淭么i s岷 t岷 ra m峄檛 峄﹏g d峄g th煤 v峄, 膽峄搉g nh岷 v脿 c谩ch t芒n nh瓢ng s岷 kh么ng bao gi峄 tho岷 hi峄噋 v峄沬 m峄 膽铆ch c啤 b岷 v脿 quan tr峄峮g nh岷 c峄 峄﹏g d峄g l脿 s峄 ti峄噉 d峄g.鈥

膼贸 l脿 UX, nh瓢ng c谩i n脿y c贸 li锚n quan g矛 膽岷縩 giao di峄噉 ng瓢峄漣 d霉ng (UI) kh么ng? Trong b脿i ti岷縫 theo, m矛nh s岷 l脿m r玫 膽i峄乽 n脿y.

C岷 啤n!

Product design v脿 t霉m lum

Nh岷璶 b脿i vi岷縯 m峄沬 nh岷 qua email h岷眓g tu岷 膽峄 tr峄 th脿nh UI/UX & Product Designer t峄憈 h啤n.