2 min read

🎨 Week in Visual Vol.1


Mức độ hạnh phúc trong công việc của designer
Chat của bạn và Chat của tui.
Trở thành Manager không phải là con đường duy nhất để bạn thăng tiến. Hướng đi này đã quá cũ.Individual Contributor (IC) là một con đường khác.
Bạn chọn theo con đường nào?
Làm một lèo rồi nghỉ hưu sớm hay vừa làm vừa nghỉ rồi tiếp tục?
User Feedback với User Insight
A/B Test là gì?
Productivity (năng suất làm việc) và Số lượng việc bạn tập trung vào
Sự khác nhau giữa Product Designer, UX Designer và UI/UX Designer.Thật sự có khác nhau?
Product design và tùm lum

Nhận bài viết mới nhất qua email hằng tuần để trở thành UI/UX & Product Designer tốt hơn.